HĽADANIE STRÁNOK

Subjekty pozemkových právnych vzťahov: pojem, klasifikácia, práva a povinnosti

Pojem pozemkových vzťahov jepomerne rozsiahla a zložitá štruktúra. Je to spôsobené mnohými dôvodmi. Po prvé, špecifiká sú spojené s predmetom právnych vzťahov - pozemky. Okrem toho nie je dôležitý právny štatút osôb vstupujúcich do interakcie. Dovoľte, aby sme podrobnejšie skúmali pojem pozemkových vzťahov a prvky, ktoré sú s nimi spojené.

Všeobecné informácie

Pozemkové právo označované ako skutočnésociálne interakcie, ktoré sú výsledkom aktívneho správania ľudí vo vzťahu k podnikom. Oni sa riadia normami Kódexu krajiny a ďalších federálnych zákonov. Právne predpisy vymedzujú dôvody na vznik a zánik pozemkových právnych vzťahov, právny štatút osôb, ktoré do nich vstupujú.

Štruktúrne špecifiká

Ako bolo uvedené vyššie, zložitosť interakcií je určená rôznymi faktormi:

 • Funkcie vlastnené predmetmi a predmetmi pozemkových vzťahov.
 • Vlastnosti regulačného rámca.

subjekty pozemkových vzťahov

Kľúčovými prvkami interakcií sú:

 • Právne ustanovenia, na ktorých sú založené vzťahy.
 • Predmety a objekty pozemkových vzťahov. Činnosť prvej je upravená príslušnými predpismi Druhé konanie je v skutočnosti téma, o ktorom existujú právne vzťahy.
 • Interakcie obsahu. Tvoria ju práva subjektov pozemkových právnych vzťahov a predpisov, ktoré pre nich boli stanovené. Obsah zahŕňa aj opatrenia zamerané na ich implementáciu.

Klasifikácia pozemkových vzťahov

Vykonáva sa z rôznych dôvodov. Napríklad v súlade s obsahom právnych vzťahov sú klasifikované kľúčovými právnymi inštitúciami. Najmä izolované interakcie spojené s:

 • vlastníctva;
 • štátna správa územia;
 • používanie pozemkov;
 • ochrana práv na pôdu.

Interakcie sa líšia podľa typu vlastníctva. Môže byť súkromný, mestský alebo štátny.

Orientácia právnych ustanovení

Existuje aj klasifikácia pozemkových vzťahov podľa povahy predpisov, ktorými sa riadia. Podľa tohto kritéria existujú:

 • Materiálové interakcie Tieto pravidlá sa riadia pravidlami, ktorými sa vymedzujú požiadavky a práva subjektov priamo súvisiacich s pôdou. Tieto interakcie sa vytvárajú vo vzťahu k implementácii stanovených predpisov a právnych príležitostí.

dôvody na vznik a ukončenie pozemkových vzťahov

 • Procesný právny vzťah. Sú vyjadrené v osobitných pravidlách. Tieto ustanovenia vymedzujú dôvody na vznik a ukončenie pozemkových vzťahov, ich realizáciu. Tiež upravuje využívanie právnych príležitostí a vykonávanie zákonných predpisov.
 • Regulačné interakcie. Tvoria sa pri vykonávaní noriem, ktoré sa netýkajú uplatňovania právnej zodpovednosti.
 • Bezpečnostné interakcie. Vznik týchto právnych vzťahov je spôsobený porušením predpísaných predpisov. Sú implementované v procese uplatňovania opatrení zodpovednosti voči páchateľovi.

Zameranie aktivít

Podľa tohto kritéria sú pozemkové vzťahy rozlíšené do interakcií súvisiacich s:

 • udržiavanie štátneho katastra;
 • plánovanie využívania a ochrany územia;
 • poskytovanie a stiahnutie pozemkov pre verejné a štátne sily;
 • správa pôdy a územné plánovanie osád;
 • vykonávanie štátnej kontroly využívania a ochrany pôdy;
 • vykonávať sledovanie;
 • riešenie sporov.

Ďalšie kategórie

Okrem uvedených typov môžu byť pozemkové vzťahy:

 • Spoločné. Vyskytujú sa v typických prípadoch.
 • Špecifické. Tieto právne vzťahy sa vytvárajú v osobitných situáciách.

Interakcie sú tiež rozdelené v závislosti od istoty osôb vstupujúcich do nich. Týmto kritériom sú:

 • Relatívne interakcie. Presne určujú účastníkov pozemkových vzťahov.
 • Absolútne vzťahy. Navrhujú, aby oprávnení jednotlivci čelili neurčitému počtu ľudí alebo organizácií, ktorí musia dodržiavať určité predpisy.

Predmety pozemkových vzťahov

V Rusku sa celé územie nachádza vštátne, súkromné, komunálne a iné formy vlastníctva. Subjekty pozemkových právnych vzťahov sú osoby, ktorých činnosť v rámci interakcií súvisí s oddelením, odobratím, využívaním, riadením, držbou, likvidáciou pozemkov. Ich právny štatút je určený podľa priemyselných noriem. Ruská federácia a jej regióny pôsobia ako subjekty pozemkových vzťahov súvisiacich so štátnym vlastníctvom. Administratívne územné celky v osobách miestnej samosprávy (z ktorých jedna môže byť najmä oddelenie pozemkových vzťahov) vstupujú do vzájomných vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktoré sú v komunálnom vlastníctve.

predmetov a objektov pozemkových vzťahov

Takéto územia sú v hraniciach Ministerstva obrany. Všetky ostatné subjekty pozemkových právnych vzťahov sú niektoré štátne a obecné orgány, právnické osoby a občania. Vykonávajú využívanie, riadenie, ochranu území. Právne subjekty a občania ako subjekty pozemkových právnych vzťahov okrem iného vstupujú do interakcií týkajúcich sa súkromného a spoločného vlastníctva.

Právny stav

Ako subjekty právneho vzťahu môžukonať osoby, ktoré majú dostatočné práva na vstup do nich. Ďalšou podmienkou na získanie štatútu je schopnosť dodržiavať zákonné predpisy. Komplex právnej a právnej spôsobilosti, ako aj sloboda a záujem subjektov určuje ich právne postavenie v systéme právnych vzťahov. Postavenie osôb závisí od mnohých okolností.

Zahŕňajú:

 • Zobrazenie témy.
 • Právne správanie.
 • Vlastnosti objektu.
 • Situácia, v ktorej sa vykonávajú funkcie osoby, ak je určená zákonom.

Právomoci sú rozdelené na všeobecné a špeciálne. Prvé majú všetky osoby vstupujúce do interakcie. Osobitné právomoci sú charakteristické len pre určité kategórie subjektov.

Vlastnosti územia

Všetky krajiny Ruska sú rozdelené do kategórií podľa kvality, účelu a ďalších kritérií. Táto klasifikácia je právne ustanovená:

 • Poľnohospodárska pôda. Pôsobia ako kľúčový prostriedok poľnohospodárskej výroby. Tieto krajiny sú považované za najdôležitejšie v krajine.
 • Územie osád. Slúžia na poskytovanie služieb mestám, CTP a iným administratívnym jednotkám.

účastníci pozemkových vzťahov

 • Pozemky zvláštneho určenia. Tieto územia využívajú priemyselné, dopravné podniky, komunikačné organizácie, televízne a rozhlasové vysielanie, podpora vesmíru a informačné technológie, obrana, energia.
 • Osobitne chránená pôda. Patria medzi ne územia prírodného, ​​ekologického, rekreačného, ​​kultúrneho a historického významu, národné, biosférické a iné rezervácie, štátne rezervácie, botanické záhrady, strediská, zdravotnícke a zdravotné zóny.
 • Lesného fondu.
 • Pozemok. Sú to rezervné oblasti.
 • Vodný fond.

HCC RF

V právnom poriadku sú predmety právnych vzťahov definované takto:

 • Prírodné zdroje.
 • Site. Je súčasťou pozemku, ktorý je oddelený od ostatných pozemkov. Na zemi je vyznačená hranicami.
 • Časti pozemkov.

Nariadenie stanovuje túto pôduakcie na pozemku, ktorý je v spoločnom vlastníctve, pôsobia ako nezávislé objekty práv. Na zemi nie sú uvedené také časti.

Obsahové interakcie

Podstatou pozemkových vzťahov jesúbor práv a spôsobilostí osôb vstupujúcich do nich. Realizujú sa realizáciou určitých činností alebo zdržaním sa. Právna možnosť osoby vyjadruje mieru prijateľného správania. Je zaručená zákonom. Povinnosťou subjektu pozemkových vzťahov je model správneho správania osoby.

Právne príležitosti

Osobitné práva subjektov sú vv závislosti od ich stavu, vlastností lokality, typu interakcií. Právne spôsobilosti jednotlivcov možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvý zahŕňa právo na konkrétne správanie. Je vyjadrená v akcii alebo nečinnosti. Prvý zahŕňa:

 • Spôsoby implementácie.
 • Druhy činností, ktoré je možné vykonať.

povinnosťou subjektu pozemkových vzťahov

Právo na opomenutie môže byť čiastočné alebodokončené. Pokiaľ ide o schopnosť požadovať, môže sa implementovať v súdnom a správnom konaní. Práva osôb vstupujúcich do pozemkových vzťahov majú subjektívny charakter. Ich realizácia závisí od vôle dopravcu. V tomto prípade ich môže subjekt použiť alebo nepoužívať bez zodpovednosti.

Správne správanie

Zodpovednosť subjektu spravidla zodpovedá určitým právnym možnostiam inej osoby. Správne správanie môže byť vyjadrené v požiadavke:

 • Urob niečo.
 • Nedovoľte, aby určitý akt správania.

Zodpovednosť podlieha exaktnej exekúcii pod hrozbou uplatnenia na mieru zodpovednosti a prejavu nepriaznivých dôsledkov pre neho.

Právne skutočnosti

Pôsobia ako základpozemkových vzťahov. Právne skutočnosti môžu tiež spôsobiť zmeny v obsahu interakcií. Vzhľadom na niektoré udalosti sa právne vzťahy môžu zastaviť. Existujú nasledujúce typy právnych faktov:

 • Nastavenia. Pôsobia ako základ pre vznik pozemkových vzťahov. Napríklad v procese vydávania nájomnej zmluvy strany vstupujú do interakcie týkajúcej sa využívania pozemku. Pri uzatváraní záložnej zmluvy sa objavujú úverové vzťahy. Zmluvná strana transakcie dostane zároveň obmedzené právne možnosti na využitie pridelenia.
 • Mení.
 • Ukončený. Keď sa objavia, interakcie prestanú existovať. V LC stanovte vyčerpávajúci zoznam udalostí, ktoré znamenajú ukončenie pozemkových vzťahov.

vlastnosť

Každý nárok, zmena aleboukončujúcu skutočnosť možno vyjadriť vo forme udalosti alebo akcie. Prvým sú okolnosti, ktoré sa objavujú bez ohľadu na ľudskú vôľu. Udalosti môžu byť relatívne a absolútne. Tieto sú javy, ktoré nemajú priamu súvislosť s činnosťou a vôľou človeka. Ide napríklad o všetky druhy prírodných katastrof. Relatívna sa nazýva udalosťami vyplývajúcimi z ľudskej činnosti, ale proti svojej vôli. Správanie sa v pozemkovom práve sa posudzuje v rôznych aspektoch.

ukončenie pozemkových vzťahov

Napríklad podľa neho rozumie:

 • Činnosti právnických osôb a občanov, vlád a iných orgánov.
 • Nečinnosť subjektov.
 • Právne postavenie osôb vstupujúcich do interakcie.

Toto správanie môže byť zákonné alebo nezákonné.

Vlastníctvo štátu

Štát konajúci ako subjektvzťahov s pozemkami, pôsobí prostredníctvom komplexu príslušných orgánov. Právomoci týkajúce sa vlastníctva sú medzi nimi rozdelené. Vzhľadom na federálnu štruktúru krajiny, existenciu dvojúrovňovej vlády sa rozhodlo, že právo na štátne vlastníctvo existuje v regionálnej a federálnej forme. Toto sa vzťahuje na územia, pozemky a ich časti, ktoré nepatria súkromným osobám, obciam a organizáciám. Toto ustanovenie je ustano- vené 214. § Občianskeho zákonníka. V AC, čl. 16-18 je ustanovené, že štátny majetok je v krajine zastúpený v troch formách: federálnej, regionálnej a obecnej. V súlade s tým je možné dospieť k nasledujúcemu záveru: štátne vlastníctvo je jasne vymedzené medzi federálnym centrom, regiónmi a obcami. Podlieha osobitnému právnemu režimu ustanovenému ÚK a iným regulačným aktom.

Druhy štátneho majetku

Táto kategória zahŕňa majetok, ktorý legálne patrí Ruskej federácii. Vo federálnom vlastníctve sú územia:

 • Vzťahuje sa na majetok Federálneho zákona Ruskej federácie.
 • Právo, ktoré sa objavilo pri vymedzení štátneho majetku.
 • Získané v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Oblasť vlastní oblasť:

 • Uznaný ako majetok subjektov Ruskej federácie v súlade s federálnym zákonom.
 • Získané krajmi v súlade s Občianskym zákonníkom.
 • Právo, ktoré sa objavilo pri vymedzení štátneho majetku.

práva subjektov pozemkových vzťahov

Vo vlastníctve regiónov môžu byť územia, ktoré nie sú prevedené na jednotlivcov. Patria medzi ne napríklad pozemky:

 • Zamestnáva nehnuteľnosti vo vlastníctve krajských úradov.
 • Poskytujú sa riadiacim orgánom, jednotným podnikom a vládnym agentúram.
 • Uvádza sa do kategórie osobitne chránených území lesných a vodných zdrojov a pod.
 • Zapojený do privatizovaných objektov, ktoré boli predtým v regionálnom vlastníctve.

Realizácia práv v mene subjektov Ruskej federácievykonávané autorizovanými orgánmi v rámci ich pôsobnosti. Pred vymedzením štátneho majetku, nakladanie s územiami vykonávajú miestne energetické štruktúry (napr. Odbor pozemkových vzťahov), ak nie je v LK alebo regionálnej legislatíve ustanovené inak.

 • vyhodnotenia: • Pridať komentár